Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR pre webovú stránku Beautylicious

 

Odber noviniek, Kontaktný formulár, Dotazník a Cookies

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto by sme Vás radi informovali o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme počas Vašej návštevy našej webovej stránky a na aké účely sa využívajú.

Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, budú spracované prísne dôverne a v súlade so predpismi na ochranu údajov a podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Prípadná zmena právnych predpisov alebo zmena v našich interných procesoch môžu spôsobiť úpravu Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Dovoľujem si Vás požiadať o dôsledné prečítanie vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Môžete si ho kedykoľvek pozrieť, ukladať a tlačiť kliknutím na položku „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“.o

§ 1 Prevádzkovateľ a Rozsah

Prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je:

Mgr. Jana Slančíková. Závadská 22; 83106 Bratislava,  E-mail: info@beautylicious.sk

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webovú stránku značky Beautylicious ktorá je prístupná na webovej lokalite www.beautylicious.sk a na všetkých jej príslušných podstránkach (ďalej len „webová stránka“).

§ 2 Zodpovedná osoba

Zodpovednou osobou pre ochranu údajov je Jana Slančíková a je ju možné kontaktovať na adrese: info@beautylicious.sk

§ 3 Zásady spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem informácie ako meno, vek, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa IP alebo správanie používateľa. Informácie, ktoré nemožno (alebo len s neprimeraným úsilím) spájať s Vašou osobou, napr. pseudonymizácia informácií, nie sú osobnými údajmi. Spracovanie osobných údajov (napr. zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, ukladanie alebo prenos) vždy vyžaduje právny základ alebo Váš súhlas.

Spracované osobné údaje sa vymažú hneď, ako je naplnený účel ich spracovania a nebude potrebné dodržať zákonom stanovené lehoty na uchovávania údajov.

V prípade spracovania Vašich osobných údajov za účelom poskytnutia určitých ponúk, nájdete nižšie informácie o konkrétnych procesoch, rozsahu a účelu spracovania údajov, právny základ spracovania a príslušnú dobu uchovávania.

§ 4 Spracovanie údajov

1. Webové stránky
a. Rozsah a účel spracovania

Osobné údaje našich používateľov zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a nášho obsahu a služieb.

Pri prístupe a používaní našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez Vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

 • IP adresa požadujúceho počítača
 • Dátum a čas prístupu
 • Názov a URL prevzatého súboru
 • Webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL)
 • Použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho

prevádzkovateľa prístupu na internet
Uvedené údaje budú spracované nami na nasledovné účely:

 • Všeobecná administratíva
 • Zabezpečenie hladkého pripojenia na webovú stránku,
 • Zabezpečenie pohodlného používania našich webových stránok

b. Právny základ

Čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov slúži ako právny základ pre spracovanie údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb a tým slúži na ochranu oprávneného záujmu našej spoločnosti.

c. Vymazanie a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log-súborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky. V dôsledku toho neexistuje žiadna možnosť námietky zo strany užívateľa. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

2. Odber noviniek

a. Rozsah a účel spracovania

Na našej stránke máte možnosť pri vypĺňaní kontaktného formulára a dotazníka začiarknuť možnosť „chcem informácie o novinkách na mail“.

Na registráciu pre odoberanie noviniek spracovávame Vašu e-mailovú adresu.

Ak nám túto informáciu oznámite, použijeme ju na to, aby sme Vás kontaktovali za účelom informovania o novinkách, akciách či nových blogoch značky Beautylicious. Ak nechcete, aby sme Vaše údaje pre účely zasielania noviniek spracovali, stačí ak nezakliknite príslušné políčko.

b. Právny základ

Spracovanie vašich osobných údajov (pozri § 4 4.a.) pre Beautylicious Novinky je založené na Vašom slobodne udelenom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

c. Doba uchovávania

Vaša e-mailová adresa bude uložená po dobu Vášho záujmu o zasielanie Newsletteru. Po odhláseaní sa z odoberania Newsletteru, sa Vaše osobné údaje vymažú. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak si to vyžaduje zákon.

3. Kontaktný formulár
a. Rozsah a účel spracovania

Ak máte záujem nás kontaktovať, môžete použiť náš kontaktný online formulár. Na použitie kontaktného formuláru, je nutné poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Meno
 • e-mailová adresa alebo telefónne číslo
 • obsah správy

Spracovávame Vaše osobné údaje za účelom, aby sme odpovedali na Vaše otázky a v prípade potreby na zaslanie alebo telefonické ozrejmenie Vami požadovaného informačného materiálu.

b. Právny základ

Ako právny základ pre spracovanie údajov slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre vybavenie Vašej požiadavky alebo poskytnutí požadovaných informácii a tým slúži na účely oprávneného záujmu našej spoločnosti. Údaje nie ste na tento účel povinný poskytnúť. Pri neposkytnutí údajov však nie je možné nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného online formulára.

c. Doba uchovávania

Akonáhle Vaša žiadosť, ktorú ste zaslali, bude vybavená a dôležité skutočnosti budú definitívne objasnené, Vaše osobné údaje spracované kontaktným formulárom budú vymazané. Ďalšie ukladanie sa môže uskutočniť v jednotlivých prípadoch, ak to vyžaduje zákon. Váš kontakt si uložíme len v prípade, že ste začiarkli políčko „Chcem informácie o novinkách na mail“ za účelom informovania o novinkách značky Beautylicious.

4. Dotazník

a. Rozsah a účel spracovania

V Dotazníku Test pleti poskytujete širokú škálu osobných údajov vrátane informácií o Vašom zdravotnom stave, a to dobrovoľne na základe Vášho slobodného rozhodnutia.

Tieto údaje poskytujete výslovne za účelom budúcej konzultácie  a vypracovania anamnézy Jany Slančíkovej, ktorá ich posúdi z odborného hľadiska, aby Vám ďalej mohla poskytnúť poradenstvo. Kontaktovať Vás budeme za účelom dohodnutia osobného resp. online stretnutia s Janou Slančíkovou. Poskytnutie Vašich osobných údajov tretím stranám, napríklad za účelom konzultácie so špecialistami z rôznych lekárskych odborov, sa môže udiať len na základe Vášho výslovného súhlasu.

b. Právny základ

Ako právny základ pre spracovanie údajov slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre vybavenie Vašej požiadavky alebo poskytnutí požadovaných informácii a tým slúži na účely oprávneného záujmu našej spoločnosti. Údaje nie ste na tento účel povinný poskytnúť. Pri neposkytnutí údajov však nie je možné vypracovať pre Vás anamnézu ohľadom starostlivosti o pleť.

c. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje spracované dotazníkom budú vymazané, keď ukončíte spoluprácu so štúdiom Beautylicious a už nebudete figurovať medzi klientmi. Ďalšie ukladanie sa môže uskutočniť v jednotlivých prípadoch, ak to vyžaduje zákon. Váš kontakt si pre budúcnosť uložíme len v prípade, že ste začiarkli políčko „Mám záujem o odber noviniek“ za účelom informovania o novinkách značky Beautylicious.

§ 5 Poskytnutie údajov tretím stranám

Mgr. Jana Slančíková neposkytuje osobné údaje iným osobám, aby ich spracúvali pre seba. Na spracovanie Vašich požiadaviek využívame externých poskytovateľov služieb a súčasne využívame externých poskytovateľov služieb na spracovanie a odosielanie našich Newsletterov. Títo poskytovatelia služieb spracúvajú Vaše osobné údaje iba v našom mene a podľa našich pokynov a Mgr. Jana Slančíková zostáva i naďalej zodpovedná za ochranu Vášho súkromia. Okrem toho poskytneme Vaše osobné údaje tretím stranám, iba ak:

 • ste na to dali svoj výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
 • je to právne prípustné a nevyhnutné na splnenie zmluvného vzťahu s Vami podľa § 4 ods. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
 • existuje zákonná povinnosť poskytnúť údaje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov;
 • zverejnenie je, podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a nie je žiadny dôvod predpokladať, že máte prevažujúci záujem hodný ochrany spočívajúci v nezverejňovaní Vašich údajov.

Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa predpokladá, že Vaše osobné údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledujúcim sprostredkovateľom:

Avelis s. r. o., Račianska 88B, 83102, Bratislava; IČO: 47845392, DIČ: 2024117942; IČ DPH: SK: 2024117942 (správa webu, riešenie otázok z kontaktného formulára a zasielanie newslettrov)

§ 6 Cookies

1. Rozsah a účel spracovania

Súbory cookies: V niektorých oblastiach našich webových stránok používame tzv. súbory cookies, napr. na rozpoznanie preferencii návštevníkov a za účelom úpravy webovej stránky zodpovedajúcim spôsobom. Toto uľahčuje navigáciu a zabezpečuje vysokú mieru užívateľskej prívetivosti našich webových stránok. Súbory cookies nám tiež pomáhajú identifikovať obzvlášť populárne oblasti našich webových stránok. Súbory cookies sú malé súbory uložené na pevnom disku návštevníka. Umožňujú uloženie informácií na určité časové obdobie a identifikáciu počítača návštevníka. Pre lepšiu orientáciu používateľov a individualizovanú prezentáciu služieb používame trvalé cookies. Takisto používame tzv. dočasné cookies (session cookies), ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies. Toto zabezpečuje pre Vás transparentnosť používania cookies.

Dôležité: Ak úplne vylúčite používanie súborov cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej webovej stránky. Na našich webových stránkach používame nasledujúcich päť kategórii súborov cookies:

 • nevyhnutné cookies (Necessary cookies)
 • súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (Performance Cookies)
 • funkčné / personalizované súbory cookies (Functionality / personalization cookies)
 • dočasné súbory cookies (Transient cookies)
 • cielené súbory cookies (Targeting Cookies)

Na našich webových stránkach sa používajú rôzne druhy súborov cookies, ktorých druhy a účely sú vysvetlené nižšie:

2. Kategórie súborov cookies

Absolútne nevyhnutné súbory cookies (Necessary cookies): Tieto súbory cookies sú nevyhnutné, aby ste sa mohli pohybovať po našej webovej stránke a využívali jej funkcie, napríklad pri prístupe k chráneným oblastiam heslom. Bez týchto súborov cookie Vám nemôžeme poskytnúť určité služby, ktoré požadujete. Cookies používame na jednoznačnú identifikáciu registrovaných používateľov, aby sme ich mohli identifikovať počas ich návštevy a po návrate na našu webovú stránku.

Súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu (Performance Cookies): tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, napríklad o tom, ktoré stránky navštevujú najčastejšie a či dostávajú chybové správy z webovej stránky. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu návštevníkov. Všetky informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookies sú anonymné a slúžia výlučne na zlepšenie funkčnosti a servisu webových stránok. Preto používame tieto súbory cookies na generovanie štatistických údajov o tom, ako sa používa naša webová stránka a na zistenie toho, aké efektívne sú naše reklamné kampane

Funkčné / personalizované súbory cookies (Functionality / personalization cookies): Tieto súbory cookie umožňujú webovým stránkam zapamätať si predchádzajúce informácie o návštevníkovi (napríklad používateľské meno, jazyk alebo vybraný trh), aby ponúkali optimalizované funkcie prispôsobené potrebám návštevníka. Napríklad webová stránka Vám môže poskytnúť aktuálne informácie o Vašom trhu uložením vašej aktuálnej polohy do súboru cookie. Tieto súbory cookies slúžia aj na udržiavanie nastavení, ktoré vytvoríte na webových stránkach (napríklad štýl alebo veľkosť písma a ďalšie možnosti nastaviteľné používateľmi). Používajú sa aj na poskytovanie služieb, ktoré ste požadovali, napríklad keď chcete sledovať video. Tieto súbory cookie nemôžu sledovať aktivitu Vášho prehliadača na iných

webových stránkach. Nezhromažďujú o Vás žiadne informácie, ktoré môžu byť použité na reklamné účely a nemôžu sledovať, kde ste boli na internete mimo našej webovej stránky. Preto používame funkčné / personalizované súbory cookies, aby sme Vás rozpoznali pri ďalšej návšteve našej webovej stránky a prispôsobili Vám jej obsah a uložili Vaše nastavenia (napríklad Váš preferovaný trh).

Dočasné súbory cookies (Transient cookies): Na našich webových stránkach sa používajú dočasné súbory cookies, ktoré sa po ukončení prehliadača automaticky odstránia. Tento typ cookies nám umožňuje uložiť Vaše relačné číslo (session ID), ktoré Vám umožňuje priradiť rôzne žiadosti prehliadača k spoločnej relácii a umožniť nám rozpoznať Vaše koncové zariadenie počas ďalších návštev na webových stránkach.

Cielené súbory cookies (Targeting Cookies): Tieto súbory cookies sa používajú na prispôsobenie reklamy Vám a Vašim záujmom ešte konkrétnejšie. Taktiež slúžia na obmedzenie toho, ako často uvidíte reklamu, merajú efektívnosť reklamnej kampane a monitorujú správanie ľudí po zobrazení reklamy. Cielené súbory cookies sú zvyčajne umiestnené na stránkach reklamných sietí so súhlasom prevádzkovateľa webovej stránky. Rozpoznáte, že používateľ navštívil webovú stránku a táto informácia bola poskytnutá iným spoločnostiam, napr. reklamným spoločnostiam. Sú často prepojené s funkcionalitou webových stránok prevádzkovanej touto spoločnosťou. Preto používame cielené súbory cookies na prepojenie so sociálnymi sieťami, ktoré potom môžu používať informácie o Vašej návšteve na prispôsobenie inzercie pre Vás na iných webových stránkach a poskytnúť reklamným sieťam ktoré používame informácie o Vašej návšteve, takže na základe Vášho správania v prehliadači Vám môže byť neskôr prezentovaná presne tá reklama, o ktorú sa potenciálne zaujímate

3. Právny základ

Ak ste nám poskytli svoj súhlas s používaním súborov cookie na základe referencie („cookie banneru“), ktorí sme umiestnili na našej webovej stránke, zákonnosť spracovania sa dodatočne riadi čl. 6 ods. 1 písm a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, čiže súhlasom. Tento postup vyplýva i z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia internetového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Používanie cookies a ich povolenie v internetovom prehliadači je na slobodnej vôli každého Používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať Vám cookie. Rovnako môžete kedykoľvek zmazať cookies z Vášho zariadenia. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre Vás nebudú dostupné.

4. Doba uchovávania

Akonáhle údaje prenášané cookies už nie sú potrebné na účely opísané vyššie, tieto informácie budú vymazané. Ďalšie ukladanie sa môže uskutočniť v jednotlivých prípadoch, ak to vyžaduje zákon.

5. Nastavenia prehliadača

Väčšina prehliadačov je už predvolene nastavená na prijímanie súborov cookies. Môžete však zmeniť nastavenia Vášho prehliadača tak, aby prijímal iba určité súbory cookies alebo neprijímal vôbec žiadne súbory cookies. Chceli by sme Vás však upozorniť na to, že už následne nemusíte byť schopný používať všetky funkcie našej webovej stránky, ak sú cookies blokované vo Vašom nastavení prehliadača pri našej webovej stránke.

Nastavenia prehliadača môžete taktiež použiť aj na odstránenie súborov cookies, ktoré už boli uložené vo Vašom prehliadači. Okrem toho je možné nastaviť Váš prehliadač tak, aby vás informoval predtým, ako dôjde k uloženiu súborov cookies. Pretože rôzne prehliadače sa môžu vo svojich funkciách líšiť, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pre možnosti nastavenia použili príslušnú ponuku pomocníka prehliadača.

Ak by ste chceli mať komplexný prehľad o prístupe tretích strán k Vášmu internetovému prehliadaču, odporúčame vám nainštalovať si špeciálne vyvinuté doplnky (plug-ins).

§ 7 Nástroje na analýzu a sledovanie

Používame nástroje na sledovanie a analýzu, aby sme zabezpečili nepretržitú optimalizáciu a užívateľsky orientovaný dizajn našej webovej stránky. Pomocou sledovacích opatrení je tiež možné, aby sme štatisticky zaznamenali používanie našej webovej stránky návštevníkmi a ďalej rozvíjali našu online ponuku pre vás pomocou získaných vedomostí.

Na základe týchto záujmov je použitie nižšie popísaných nástrojov sledovania a analýzy oprávnené v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Nasledujúci popis nástrojov sledovania a analýzy tiež zobrazuje príslušné účely spracovania a spracované údaje.

1. Google Analytics

Vytvárame pseudonymné používateľské profily pomocou služby Google Analytics pre užívateľsky orientovaný dizajn našich webových stránok. Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako používatelia stránku používajú. Informácie generované súbormi cookies o používaní týchto webových stránok sú obvykle prenesené a uložené na server Google v USA. Pretože sme na tejto webovej stránke aktivovali IP anonymizáciu, Vaša IP adresa bude najskôr skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa Vaša úplná IP adresa odošle na server Google v USA a bude až tam skrátená. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webej stránky, zostavovania prehľadov o aktivite na webovej stránke a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu.

Môžete kedykoľvek namietať voči vytvoreniu pseudonymných používateľských profilov. Existuje niekoľko spôsobov, ako to urobiť:

1.) Jedným zo spôsobov, ako vzniesť námietky voči analýze webových stránok službou Google Analytics, je nastaviť odmietnutie súborov cookies, čo dá pokyn spoločnosti Google, aby neuchovávala alebo nepoužívala Vaše údaje na účely webovej analýzy. Upozorňujeme Vás, že pomocou tohto riešenia sa webová analýza neuskutoční len vtedy, keď bude odmietnutie súborov cookies uložené v prehliadači. Ak chcete teraz nastaviť odmietnutie súborov cookies, prosím kliknite sem.

2.) Môžete tiež zabrániť ukladaniu súborov cookies, ktoré sa používajú na vytvorenie Vášho profilu, príslušným nastavením Vášho softvéru v prehliadači.

3.) V závislosti od používaného prehliadača máte možnosť nainštalovať doplnok prehliadača (plug- in), ktorý zabraňuje sledovaniu. Prosím kliknite sem a nainštalujte doplnok prehliadača, ktorý je k dispozícii.

§ 8 Hyperlinky

Naša webová stránka môže z času na čas obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerov. Ak sledujete odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok, vezmite prosím na vedomie, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť alebo ručenie za tieto pravidlá. Prosím skontrolujte si tieto pravidlá pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky.

§ 9 Vaše práva ako dotknutej osoby

Ak sa Vaše osobné údaje spracovávajú, ste dotknutou osobou v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a vzťahujú sa na Vás nasledujúce práva:

 • Podľa čl. 15 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Najmä môžete získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté Vaše údaje, predpokladanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovanie alebo práva namietať, práva podať sťažnosť dozornému orgánu, zdroj získania Vašich údajov, pokiaľ nie sú získané nami, o prenose do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a, kde je to relevantné, zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
 • Podľa čl. 16 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete ihneď požiadať o opravu Vašich nesprávnych údajov alebo o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov uložených u nás.
 • Podľa čl. 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás, za predpokladu, že spracovanie nie je potrebné na vykonávanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukázanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Podľa čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak napádate správnosť údajov, ak je spracovanie protizákonné, ak už my nepotrebujeme údaje na účely spracovania ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Máte tiež nárok na právo podľa čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ak ste namietali voči spracúvaniu v súlade s čl. 21 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
 • Podľa čl. 20 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete požiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo máte právo požadovať prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Podľa čl. 7 ods. 3 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) môžete Vami udelený súhlas kedykoľvek odvolať. V dôsledku toho už nebudeme môcť pokračovať v spracovávaní údajov na základe tohto súhlasu do budúcnosti.
 • Podľa čl. 22 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania (napr. súbory cookies, Google Analytics), a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatní, ak je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy, je to povolené právom Únie alebo členského štátu alebo založené na výslovnom súhlase Vás ako dotknutej osoby. Okrem vyššie uvedených práv máte aj právo na účasť fyzickej osoby na rozhodovaní aké informácie a reklamy Vám budú zasielané, právo odoprieť takéto spracovanie a právo na prednesenie Vášho stanoviska.

• Podľa čl. 77 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), máte právo podať sťažovať dozornému orgánu. Môžete sa obrátiť na dozorný orgán Vášho obvyklého bydliska, pracoviska alebo sídla našej spoločnosti. Dozorným orgánom pre Slovenskú republiku je Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

Tieto svoje práva môžete uplatniť kontaktovaním Mgr. Jany Slančíkovej na info@beautylicious.sk.

§ 11 Právo namietať

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na oprávnených záujmoch podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), máte – ako už bolo uvedené vyššie – právo vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), za predpokladu, že existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie.

Vašu námietku pošlite na: Mgr. Jana Slančíková, Závadská 22, 831 06 Bratislava.

§ 12 Ochrana osobných údajov a bezpečnostné opatrenia

Zaväzujeme sa chrániť Vaše súkromie a zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi dôverne. Aby sme zabránili manipulácii, strate alebo zneužitiu Vašich údajov uložených u nás, vykonávame rozsiahle technické a organizačné opatrenia, ktoré sú pravidelne kontrolované a prispôsobené technickému pokroku. Všetky platobné transakcie sú šifrované pomocou technológie SSL.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, by sme však radi zdôraznili, že vzhľadom na štruktúru internetu je možné, že pravidlá ochrany údajov a vyššie uvedené bezpečnostné opatrenia nebudú dodržiavané ostatnými osobami alebo inštitúciami, za ktoré nie sme zodpovední.
Najmä nešifrované dáta – napr. ak sa to deje prostredníctvom e-mailu – môžu byť prečítané tretími stranami. Na to nemáme žiadny technický vplyv. Je zodpovednosťou každého užívateľa chrániť svoje údaje, ktoré poskytuje, pred zneužitím, šifrovaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom.